روز نوشت های یک

آموزش نکات حقوقی

به زبان ساده

و

آدمی زاد

/:

فهرست مطالب

جزوات حقوقی
علی هادیان حقیقی

جزوه قرارداد های نوین

جزوه قراردادهای نوین دکتر ساعتچی جزوه مربوطه توسط  استاد محترم برسی نگشته. لذا امکان اشتباه ماهوی وشکلی در جزوه وجود دارد. دانلود جزوه

ادامه مطلب »
جزوات حقوقی
علی هادیان حقیقی

جزوه تجارت 4 دکتر محسنی

جزوه حقوق تجارت4 دکتر محسنی جزوه مربوطه توسط  استاد محترم برسی نگشته. لذا امکان اشتباه ماهوی وشکلی در جزوه وجود دارد. دانلود جزوه

ادامه مطلب »
جزوات حقوقی
علی هادیان حقیقی

جزوه تجارت 4 استاد ساعتچی

جزوه تجارت 4 استاد ساعتچی جزوه مربوطه توسط  استاد محترم برسی نگشته. لذا امکان اشتباه ماهوی وشکلی در جزوه وجود دارد. دانلود جزوه

ادامه مطلب »