جزوه آدک 1

جزوه آدک 1 دکتر صفری رمز جزوه hadian80.ir جزوه مربوطه توسط  استاد محترم برسی نگشته. لذا امکان اشتباه ماهوی وشکلی در جزوه وجود دارد. تمامی حقوق جزوه متعلق به نویسندگان جزوه است. دانلود جزوه

جزوه مدنی 8 دکتر قبولی

جزوه مدنی 8 دکتر قبولی جزوه مربوطه توسط  استاد محترم برسی نگشته. لذا امکان اشتباه ماهوی وشکلی در جزوه وجود دارد. تمامی حقوق جزوه متعلق به نویسندگان جزوه است. دانلود جزوه

جزوه حقوق مدنی 4 دکتر ساعتچی

جزوه حقوق مدنی4 دکتر ساعتچی جزوه مربوطه توسط  استاد محترم برسی نگشته. لذا امکان اشتباه ماهوی وشکلی در جزوه وجود دارد. دانلود جزوه

جزوه قرارداد های نوین

جزوه قراردادهای نوین دکتر ساعتچی جزوه مربوطه توسط  استاد محترم برسی نگشته. لذا امکان اشتباه ماهوی وشکلی در جزوه وجود دارد. دانلود جزوه

جزوه تجارت 4 دکتر محسنی

جزوه حقوق تجارت4 دکتر محسنی جزوه مربوطه توسط  استاد محترم برسی نگشته. لذا امکان اشتباه ماهوی وشکلی در جزوه وجود دارد. دانلود جزوه

جزوه حقوق بیمه دکتر خدابخشی

جزوه حقوق بیمه دکتر خدابخشی جزوه مربوطه توسط  استاد محترم برسی نگشته. لذا امکان اشتباه ماهوی وشکلی در جزوه وجود دارد. دانلود جزوه

جزوه تجارت 4 استاد ساعتچی

جزوه تجارت 4 استاد ساعتچی جزوه مربوطه توسط  استاد محترم برسی نگشته. لذا امکان اشتباه ماهوی وشکلی در جزوه وجود دارد. دانلود جزوه

آشنایی با موت کورت(علی مسعودیان)

آشنایی با موت کورت(علی مسعودیان) ماهیت موت کورت معرفی انواع موت کورت های بین الملی(جساپ و…) مزایا موت کورت رمز موفقیت در موت کورت شرکت در موت کورت برای چه افرادی مناسب است؟ مهمان محترم برنامه:جناب آقای علی مسعودیان برگذار شده توسط انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

نقد حقوقی پرونده غزاله و آرمان(چالش های اجرا قصاص نوجوانان)

بررسی مبانی قصاص نوجوانان  پیامد های صدور این حکم بر جامعه  آیا حکم قصاص آرمان قابل جایگزین با اقدامات تامینی و تربیتی نبود؟  با توجه به اهداف مجازات (از جمله اصلاح و تربیت مرتکِب و تحقق عدالت کیفری)، آیا این اهداف محقق شد؟  قانون گزار چه راه هایی برای جلوگیری از قصاص نوجوانان پیش روی […]