نام:علی

کار:   بی کار (:

در حال حاضر دانشجوی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد هستم.

البته اگه یک تست دیگه از کنکورم رو اشتباه میزدم شاید دانشجوی جای دیگه ای میشدم…