دلنوشته

دلنوشته
علی هادیان حقیقی

25 تجربه

ترا می‌خواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم توئی آن آسمان صاف و روشن من این کنج قفس، مرغی اسیرم ما

ادامه مطلب »
دلنوشته
علی هادیان حقیقی

گلایه من از استاد

الهامی از دکتر شریعتی   استادا کفر نمیگویم، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟! مرا بی آنکه خود خواهم اسیر امتحان کردی. 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 استادا! اگر

ادامه مطلب »

خبر دار شو از ما(: