گلایه من از استاد

الهامی از دکتر شریعتی   استادا کفر نمیگویم، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟! مرا بی آنکه خود خواهم اسیر امتحان کردی. 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 استادا! اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی لباس فقر پوشی غرورت را برای تکه ای نمره به زیر پای نامردان بیاندازی و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان […]