لیست مطالب

دلنوشته
علی هادیان حقیقی

گلایه من از استاد

الهامی از دکتر شریعتی   استادا کفر نمیگویم، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟! مرا بی آنکه خود خواهم اسیر امتحان کردی. 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 استادا! اگر

ادامه مطلب »
دلنوشته
علی هادیان حقیقی

25 تجربه

ترا می‌خواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم توئی آن آسمان صاف و روشن من این کنج قفس، مرغی اسیرم ما

ادامه مطلب »

خبر دار شو از ما(: